Ochrana osobních údajů

GDPR

 

Ochrana osobních údajů – zásady zpracování osobních údajů

Pokud patříte mezi naše zákazníky, odběratele informačních emailů, obchodní partnery nebo jste návštěvníkem webu, pak nám svěřujete své osobní údaje. Neseme zodpovědnost za jejich ochranu a bezpečí.

 

Kdo je správce?

Pro-Charitu s.r.o. se sídlem Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28574

 

Kontaktní údaje:

info@pro-charitu.cz

 

GDPR zásady 

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat správce a podstupují pravidelná školení.

 

Ochrana osobních údajů – zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, návštěvníkem seminářů, obchodním partnerem, návštěvníkem webu nebo e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

o    budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

o    plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

o    umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

▪ popisné údaje (např. bankovní spojení)

▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

Zpracováváme osobní údaje, které svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

o    poskytování služeb, plnění smlouvy, naplnění zákonných povinností v návaznosti na objednané služby

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození, telefonní číslo, číslo občanského průkazu a další údaje požadované zejména daňovými předpisy a daňovými formuláři

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Dále potřebujeme osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a jména pro účely:

o    marketing – zasílání nabídek, newsletterů, seminářů, školení

 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají,

Pokud nejste našim zákazníkem, klientem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odpovědi v námi zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech není uvedeno jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je, jako kdyby byly vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Dodržujeme povinnost mlčenlivosti stanovenou nám (a to před účinností nařízení o GDPR) platnými předpisy.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pokud využíváme nějaké aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, zaručujeme, že v takovém případě klademe na zpracovatele stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@pro-charitu.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením ze zasílání nabídek školení omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné možné pochybení vyjasnit či napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě Vašeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odpovědí na námi zaslaný e-mail.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

Jednatel Pro-Charitu s.r.o.