top of page
deklarace.png

Deklarace principů sociálního podnikání

Výzva I programu S-podnik

Za sociální podnik se považuje celý podnik, nebo jeho odštěpný závod určený pro sociální podnikání/sociální podnik jako vedlejší činnost nestátní neziskové organizace, který splňuje následující charakteristiky, které jsou ověřovány mj. dle bodu 2. Příjemce podpory výzvy S-podnik plus:

 

 • definice sociálního podniku musí být zaznamenána v zakládacích dokumentech příjemce podpory (nejčastěji ve veřejném rejstříku na www.justice.cz)


V zakládací dokumentaci lze akceptovat nižší míru detailu v popisu naplňování principů sociálního podnikání, musí být však uvedeny kompletně.

 

 • již existující sociální podnik (tzn. podnik, který není novým sociálním podnikem - pozn.1) dále musí mít na svých internetových stránkách uvedeny informace o naplňování charakteristik sociálního podniku.


Na internetových stránkách je vyžadováno uvedení konkrétního plnění jednotlivých principů SP;

 1. Společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
  uvedení aktuálního celkového počtu zaměstnanců podniku (z CS i mimo CS),
  • uvedení podílu osob z CS na celkovém počtu zaměstnanců podniku (nebo konkrétní počet osob z CS),
  • osoby ze znevýhodněných skupin musí být zaměstnány na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s min. úvazkem 0,4 v podnikatelské činnosti sociálního podniku (nikoli pouze v rámci podpůrných činností).

 2. Zaměstnávání více než 30 % (pozn. 2) 2 osob znevýhodněných na trhu práce3, kterými jsou osoby stanoveny ve výzvě v příloze č. 2. konkrétně:

 • uvedení cílové skupiny osob, které jsou v podniku zaměstnány a podporovány a jejich příslušnost k cílové skupině lze doložit dle výzvy S-podnik plus přílohy č. 2

   3. Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím integračních nástrojů, které umožňují           zaměstnanci výkon pracovní činnosti, udržení pracovní pozice a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních                           specifických potřeb (např. individuální plány rozvoje zaměstnanců);

 • uvedení konkrétního naplňování principu v podniku; jakým způsobem je zajištěna podpora zaměstnanců z CS, v jakém rozsahu (např. počet hodin podpory za měsíc), jaká osoba (pozice, kvalifikace, příp. externí org.) podporu zajišťuje, jak jsou sledovány a vyhodnocovány výstupy poskytnuté podpory, jak často/v jakém časovém intervalu,

 

př. formou podpory mohou být individuální plány rozvoje zaměstnanců, které jsou souhrnem profesních a osobních cílů zaměstnance, jichž chce zaměstnanec dosáhnout za pomoci a ve spolupráci s integračním pracovníkem (sociální pracovník, psycholog apod.), tak, aby poskytování služby směřovalo k jeho zplnomocňování a integraci zaměstnance.

   4. Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie;

 • Zaměstnavatel má vypracovanou strategii zapojování zaměstnanců do rozhodujících procesů podle jejich individuálních možností a má definovány oblasti, kde k zapojení zaměstnanců dochází (provoz, obchod, PR). Informace jsou zpracovány tak, aby jim všichni zaměstnanci rozuměli. Míra zapojení může být různá, vždy se týká pouze členů a/nebo zaměstnanců, kteří jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění; musí existovat prostor pro zaměstnance a/nebo členy, aby mohli na směřování podniku participovat, pokud mají zájem. Automaticky tento rozpoznávací znak naplňují družstva za předpokladu, že zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou členy družstva.

př. je uvedeno, jakým způsobem/jak konkrétně/v jakých oblastech jsou zaměstnanci CS zapojeni do směřování podniku, v jakém časovém intervalu, s jakým výstupem (forma zápisu, zpravodaje apod.)

   5. Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti;

 • uvedena výše zisku, v souladu s účetní uzávěrkou (přílohou k účetní uzávěrce), za nejbližší uzavřený kalendářní rok zveřejněná na www.justice.cz a uvedeno procento/částka reinvestice, do čeho bylo reinvestováno.

   6. Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (autonomie a                          transparentnost řízení i vlastnické struktury);

 • Nezávislost se posuzuje v těchto oblastech: řídící struktura, rozhodovací pravomoci, dispozice podpisovým právem a schvalovací procesy. Je-li zřizovatelem nebo jedním ze zřizovatelů obec je v zakladatelských dokumentech sociálního podniku vymezena míra nezávislosti na obci, která spočívá v dodržování principů demokratického řízení. Jednatelem/statutárním zástupcem sociálního podniku dle relevantní právní formy organizace nemůže být člen rady obce či starosta.

   7. Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry;

 • uspokojování potřeb na základě místní poptávky a využívání místních zdrojů - využívá místní suroviny/ materiály/služby - nakupuje od místních dodavatelů;

   př. uvedeni stěžejní dodavatelé (obsah dodávek) a odběratelé (jaké výrobky/služby),​

 • sociální podnik zaměstnává místní obyvatele; 

   př. uvedeno, zda je plněno, kolik zaměstnanců je z místních,

 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry; místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR (uvedení konkrétní spolupráce), školy, další organizace s podobnými společensky prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny apod.

   př. uvedeny konkrétní organizace a popis spolupráce, s nimiž podnik spolupracuje při naplnění společensko-prospěšného     cíle a podpoře zaměstnanců z CS

   8. Environmentální zodpovědnost při výkonu podnikatelské aktivity, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb         včetně provozu.

 • podnik má formulované a uvedené konkrétní zásady environmentálně šetrného podnikání (včetně úřadování), uvede, jak tyto zásady naplňuje v praxi v celém výrobním procesu a/nebo v celém procesu poskytované služby,

 • environmentálně šetrný proces výroby a/nebo poskytování služeb může být prokázán například volbou a užíváním úsporných spotřebičů (energetická třída A), strojů a dalšího vybavení, zavedením a dodržováním zásad úspory energie a materiálů na pracovišti, případně aplikováním strategií prevence vzniku odpadu či spotřebou environmentálně příznivých produktů na pracovišti, ať už jde o kancelářské zařízení, kancelářské potřeby, potraviny či nápoje, využití obnovitelných zdrojů energie, zpracování odpadu (třídění, kompostování apod.), ekologickou dopravu apod.

 pozn.1: Novým sociálním podnikem se rozumí a) podnik, který existuje nově, tj. ještě nemá uzavřené ani jedno účetní období, a b) jde také o subjekt, který sice   právně existuje již minimálně jedno účetní období, nicméně sociálnímu podnikání se dosud nevěnoval vůbec nebo v rámci sociálního podnikání zatím neuzavřel   první účetní období.


 pozn. 2: Součet úvazků znevýhodněných osob zaměstnaných v sociálním podniku musí tvořit více než 30 % ze součtu úvazků všech zaměstnanců sociálního   podniku, případně té části subjektu, která provozuje sociální podnikání.


 pozn. 3: Podporovanými osobami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Zařazení do některé z kategorií znevýhodněných osob se   posuzuje při vstupu osoby do podniku.

Zpracováno dle přílohy č. 2 - Definice sociálního podniku pro zvýhodněné úvěry v programu S-podnik
plus za účelem posouzení plnění principů SP NRB

Logo OPZ barevné.jpg
bottom of page