Sociální podnik Pro-charitu

Zaměřujeme se na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob...

Společnost Pro-Charita s.r.o. byla založena na sklonku roku 2010, jejím 100% vlastníkem je nestátní nezisková organizace Oblastní charita Červený Kostelec. Z Oblastní charity byly vyčleněny Chráněné dílny u sv. Anny, jejichž činnost byla převedena pod tuto společnost. Vznikla tak společnost, která se zaměřuje na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. Jejich podíl ve společnosti je více jak 80 %. Jednatelé společnosti jsou Ing. Mgr. Miroslav Wajsar a Bc. Pavel Melichar, jednají samostatně.

Odebrané výrobky nebo služby z naší společnosti lze použít podle § 81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb. ke splnění povinného podílu zaměstnání osob uvedených v § 81 odst. 1. téhož zákona v platném znění (náhradní plnění).

Nabízíme mnohé služby a produkty. Více se dozvíte v naší nabídce.

 

Deklarace principů sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

Společnost Pro-Charitu s.r.o. se hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat minimálně 50 % (padesát procent) zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků.

Společnost podporuje komunitní život v regionu měst Dvora Králové nad Labem a Červeného Kostelce a jejich okolí. Spolupracuje zejména s neziskovými organizacemi pracujícími ve zdravotnictví a sociální oblasti a místními firmami i jednotlivci. Společnost se podílí na přípravě benefičních akcí, kde se pracovníci setkávají s návštěvníky těchto akcí.

Jednotlivé části společnosti jsou řízeny vedoucími, kteří pracují se zaměstnanci metodicky i terapeuticky a zapojují jednotlivé pracovníky do aktivit v rámci sociálního podniku a formou pravidelné osobní komunikace i společných pracovních porad je zapojují do rozhodovacích procesů a vývoje společnosti.

Principy sociálního podnikání velmi rezonují s principy udržitelného rozvoje a ekologického přístupu. Při naší výrobě přistupujeme s respektem k životnímu prostředí, zpracováváme BIO plodiny, obaly našich produktů jsou z recyklovatelných materiálů, rozvíjíme sociální zemědělství. Ve všech našich provozovnách myslíme ekologicky, šetříme papírem a důsledně dodržujeme třídění odpadů.

Dosažení veřejného prospěchu je stejně důležité jako dosažení zisku. Minimálně 51 % (padesát jedna procent) vytvořeného zisku je použito pro další rozvoj společnosti.

 

 

 

Veřejná zakázka:   Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu

Zadavatel: Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41, Červený Kostelec

IČ: 28810619


Zadávací dokumentace
Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zboží dle § 6, § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj – zakázka malého rozsahu v rámci uzavřené výzvy.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem a Metodickým pokynem.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Pro-Charitu s.r.o.
IČ zadavatele: 28810619
Kontaktní adresa zadavatele: 549 41, Červený Kostelec, 17.listopadu 170
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Bc. Pavel Melichar, jednatel
Kontaktní osoba:
Bc. Pavel Melichar, tel. 731 598 825, email: melichar@hospic.cz
2. Název zakázky
Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu
3. Druh zakázky
Zakázka malého rozsahu na dodávku zboží
4. Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídku může účastník doručit osobně do podatelny (recepce) v sídle zadavatele v objektu čp.170, 17.listopadu, 549 41 Červený Kostelec nebo doporučeně poštou na tuto adresu zadavatele.
Nabídka musí být doručena zadavateli do úterý 16. 7. 2019 do 14:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky zadavatelem.
Účastník může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být
předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-
Charitu“ - „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uveden název, sídlo a IČ účastníka.
5. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je nákup průmyslové pračky a průmyslového válcového mandlu pro Prádelnu Labe v Žirči u Dvora Králové nad Labem v rámci realizovaného projektu „Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu“. Technické parametry pračky a mandlu jsou specifikovány v technické specifikaci dle přílohy č.2 zadávací dokumentace. Tato technická specifikace je zároveň nedílnou součástí návrhu Kupní smlouvy. Zadávací dokumentaci obdrží účastníci doporučeně poštou a zároveň mailem elektronicky. Účastníci zašlou písemné mailové potvrzení o obdržení a přečtení elektronické mailové verze zadávací dokumentace na adresu: melichar@hospic.cz
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866.
6. Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkových cen. Nejlépe hodnocená bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí nabídek bude dle výše nabídkových cen.
7. Způsob jednání s účastníky
Jednání mezi zadavatelem a účastníky nebude probíhat.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat:
1. Obsah nabídky dle vzoru v příloze č.1
2. Vyplněná Technická specifikace pračky a válcového mandlu dle přílohy č.2
3. Návrh kupní smlouvy s nabídnutou cenou a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle vzoru v příloze č.3
4. Čestné prohlášení o prokázání kvalifikačních předpokladů dle ZD – příloha č.4
Další požadavky na zpracování nabídky
• nabídka bude předložena v českém jazyce
• nabídka bude vyhotovena 1 x v listinné písemné podobě
• nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku
• veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem účastníka
• variantní řešení nabídky nejsou přípustná
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
• Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
• Nabídková cena bude zapracována v návrhu Kupní smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v kupní smlouvě bez DPH i s vyčíslenou platnou sazbou DPH.
• Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín dodání zařízení nejpozději do: 7 týdnů po podpisu smlouvy
Místo plnění: Prádelna Labe, Žireč 162, Dvůr Králové nad Labem, areál Domova sv. Josefa.
6. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel variantní řešení dodávky nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
7. Vysvětlení zadávací dokumentace
• Vysvětlení zadávací dokumentace
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
• Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytne zadavatel účastníkovi vysvětlení zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tato vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vysvětlení zadávací dokumentace budou zasílána emailem na kontaktní email účastníka.
• Žádosti o dodatečné informace doručí účastníci ve stanovené lhůtě na kontaktní osoby:
Bc. Pavel Melichar, emailem: melichar@hospic.cz
8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník, který bude vybrán k realizaci díla, prokáže před podpisem Kupní smlouvy splnění následující kvalifikace:
• Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nebude starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.
• Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence (provádění stavebních prací, jejich změn a udržování)
V nabídce prokáže účastník splnění kvalifikace Čestným prohlášením (příloha č.4), které je přílohou zadávací dokumentace.
9. Obchodní podmínky
• Účastník je povinen předložit v nabídce návrh Kupní smlouvy včetně Technické specifikace zařízení (jako příloha č.1 Kupní smlouvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem. Účastníkem předložený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení, která jsou součástí vzorové smlouvy o dílo – příloha č.3
• Kupní smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Po předání nabídky jsou změny v návrhu Kupní smlouvy ze strany účastníka nepřípustné.
10. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů
• Zadavatel požaduje, že zakázka nebude realizována jinými poddodavateli.
11. Další podmínky
• Prohlídka místa plnění
Místo dodání a provozu poptávaného zařízení je možné si prohlédnout po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele: Bc. Pavel Melichar, tel: 731 598 825, mail: melichar@hospic.cz
12. Práva zadavatele
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této zakázky.
• Zadavatel nebude hradit účastníkům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.
• Předložené nabídky zadavatel nevrací.

 

V Červeném Kostelci dne 1. 7. 2019
Bc. Pavel Melichar, jednatel

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Pro-Charitu - rozšíření výroby Camellus

Registrační č.: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003494

Cílem projektu je rozšířit výrobní kapacitu (a s tím současně i personální) sociálního podniku a vyvinout tak konkurenceschopné výrobky odpovídající potřebám trhu. Současně se jedná o regionální rozměr činnosti tohoto sociálního podniku, který využívá převážně jak místní zdroje (personální, surovinné), tak má velký dopad na život obyvatel, resp. komunity v místě.

V rámci realizace projektu dojde k pořízení technologií na výrobu bylinných sirupů - technologie Camellus. S tím souvisí vytvoření nových pracovních míst, v přepočtu 2,0 FTE (všechny z cílové skupiny).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

IROP

Název projektu: ROZŠÍŘENÍ PRÁDELNY SOCIÁLNÍHO PODNIKU PRO-CHARITU

Registrační č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866

Projekt řeší problém nedostatečného začleňování sociálně vyloučených osob a osob se zdravotním postižením na trhu práce. Hlavním cílem projektu je rozvoj sociálního podniku Pro-Charitu, konkrétně jeho střediska Prádelny Labe. Jedná se o takové navýšení počtu kontraktů, kapacity služeb i počtu zaměstnanců, které umožní sociálně vyloučeným osobám a zdravotně znevýhodněným vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí a povede k sociální integraci takto znevýhodněných. Cíle bude dosaženo pořízením adekvátní technologie, průmyslové pračky a průmyslového mandlu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostředním Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prodejny

Podniková prodejna Pro-Charitu s.r.o. (17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41) 

                     má novou otevírací dobu, těšíme se na Vás Po-Pá: 7:30 – 16:30

 

Zakoupit si u nás můžete:

  •  Bylinné sirupy    
  • Zdravotnické pomůcky a funkční oblečení značky 
  • Dále zde funguje výdejna a prodejna zdravotních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka)   
 

Napište nám

rádi zodpovíme Vaše dotazy v co nejkratším čase